ASCENDING TO
THE INSURTECH UNIVERSE

ทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัย
Write your awesome label here.

วัตถุประสงค์

ร่วมเรียนรู้ เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยไปสู่อีกระดับ

เปิดไอเดียการใช้ IT เทคโนโลยี กับ ธุรกิจประกันภัย

สร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย

จุดประกายการต่อยอด สร้างนวัตกรรมใหม่

สนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย

คอร์สเรียนรู้

สร้างด้วย