วิชา

Design Thinking การออกแบบแนวความคิด เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรม

Course Lessons

Meet the instructor

ฐนพล กิตติดุลยการ

- อดีตวิศวกรออกแบบในวงการรถยนต์ ปัจจุบันเป็นนักออกแบบธุรกิจใหม่ๆในโลกการเงินการธนาคาร
- ผู้ริเริ่มสร้าง Community แห่งการเรียนรู้ทักษะในโลกยุค Digital ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย
- ประสบการณ์ผู้ช่วยสอนด้าน Design Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับภาครัฐและเอกชน
Write your awesome label here.
Created with